Pedagog szkolny

e-mail:przystan.dg@gmail.com

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży 

Terapia w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży odbywa się bezpłatnie dla osób od 3 do 18 r.ż (w przypadku osób uczących się do 21 r.ż) - NIE JEST POTRZEBNE SKIEROWANIE !!!

W naszej Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oferujemy pomoc w zakresie następujących trudności:

 • zaburzenia psychosomatyczne

 • zaburzenia nastroju jak depresja, stany lękowe, fobie

 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)

 • zaburzenia osobowości

 • zaburzenia zachowania

 • zaburzenia psychotyczne

 • całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm, zespół Aspergera

 • zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych (m.in. dysleksja)

 • ADHD i inne

Do Poradni może zgłosić się młodzież lub dzieci, którzy:

 • doświadczają trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz osobami najbliższymi

 • mają trudności w realizacji obowiązku szkolnego

 • przeżywają trudności w odczuwaniu i poszukiwaniu tożsamości

 • często czują się samotni, smutni, przygnębieni

 • miewają nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju

 • łatwo się denerwują, wybuchają złością

 • często czują się niepewnie, przeżywają lęk w trudnych sytuacjach

 • aktualnie przeżywają trudną sytuację w szkole, w domu

 • czują się nieszczęśliwi

 • I inne

Zapraszamy także rodziców i opiekunów, którzy:

 • doświadczają niepokoju związanego z rozwojem psychicznym ich dzieci

 • doświadczają trudności wychowawczych

 • chcą zasięgnąć opinii specjalistów w zakresie rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, organizacji pomocy i leczenia w zakresie konkretnych zaburzeń psychicznych podejrzewają u dziecka występowanie zaburzeń psychicznych, nieprawidłowości rozwojowych lub zauważają niepokojące zachowania, niezrozumiałe emocje

  W Poradni udzielamy pomocy w formie:

 • Diagnostyki psychologicznej:

  • oceniając poziom rozwoju i funkcjonowania dziecka w trzech sferach: intelektualnej, emocjonalnej i społecznej

  • oceniając rodzaj i zakres rozwojowych trudności psychologicznych

  • rozpoznając rodzaj zaburzeń psychicznych

 • Poradnictwa i konsultacji psychologicznych

 • Psychoterapii indywidualnej

 • Psychoterapii grupowej

 • Wizyt środowiskowych

W wypadku prowadzenia terapii z osobami nieletnimi prowadzimy współpracę z ośrodkami, szkołami, MOPS’em oraz innymi instytucjami, które mogą mieć wpływ na nieletniego oraz stanowią jego środowisko.

 

 

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Logotypy: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Logo Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach realizacji projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje Społeczne.

W związku z nowo powstałym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Piłsudskiego 9, informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej dla uczniów Państwa szkoły, mieszkających na terenie miast: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Mysłowice.

Oferta jest bezpłatna, skierowana dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin. Wizyta w naszym Centrum może odbyć się wyłącznie po uprzednim telefonicznym kontakcie z Infolinią, wykonanym przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują pomocy, wsparcia bądź konsultacji w obszarze zdrowia psychicznego.

Każdorazowo weryfikacji przyjęcia będą dokonywali: Infolinia i Zespół Pierwszego Kontaktu. Każdy potrzebujący może uzyskać u nas wsparcie w zakresie diagnozy, terapii bądź informacji na temat specjalistycznych placówek zajmujących się daną problematyką.

Nasze działania nie są skierowane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem (prowadzimy diagnozę nie terapię), uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, demoralizacją i ciężkimi zaburzeniami zachowania.

Adres:

41-200 Sosnowiec, Piłsudskiego 9

Telefon infolinii: 532-560-020 lub 532-560-021

Godziny pracy Centrum: poniedziałek - piątek 8:00 - 20:00

Podstawa prawna:
Art.26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej oraz art.146 ust.1, art.147-150, 151 ust. 1,2,4,5, art. 152,153 i 154 ust. 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

 

 

Prezentacja: Jak dbać o zdrowie psychiczne podczas epidemi?

 

Artykuł:

Pomaganie dziecku w radzeniu sobie ze stresem

-----------------------------------------

Artykuł :

Stres szkolny –niedostrzegane cierpienie dzieci

 

 

 

Zdalna praca pedagogów  szkolnych

Pedagodzy szkolni  Anita Bałdys, Izabela Majchrzak, Anna Rakowiecka są  do dyspozycji rodziców/ opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem:

1.Strony internetowej szkoły- prezentacje, aktualności.

2.Dziennika elektronicznego- aktualności dla rodziców/ opiekunów oraz uczniów dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej, doradztwa zawodowego, pomocy materialnej, profilaktyki zdrowotnej, interwencji w sytuacjach trudnych.

3. Kontaktów indywidualnych- kontakt telefoniczny.

 

Zadania realizowane przez pedagogów podczas zdalnego nauczania:

 1. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc i wsparcie.
 3. Zapoznawanie z ofertą edukacyjną szkół średnich uczniów klasy VIII.
 4. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
 5. Pomoc materialna, rzeczowa.
 6. Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią wirusem COVID-19.
 7. Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
 8. Przygotowywanie materiałów dla chętnych uczniów- gry i zabawy edukacyjne, prace plastyczno- techniczne, prezentacje, filmy o tematyce profilaktycznej.
 9. Indywidualne porady, konsultacje,  rozmowy.