Pomoc szkolna

W ramach swojej pracy pedagog szkolny organizuje i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi, kieruje uczniów na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania. Prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapię pedagogiczną oraz indywidualną terapię dla uczniów wymagających pomocy.

Udziela porad indywidualnych uczniom i ich rodzicom w zakresie problemów edukacyjnych, trudności związanych z okresem dojrzewania, rozwiązywania konfliktów     w relacjach typu: nauczyciel – uczeń, koleżeńskich i rodzinnych.

Kieruje uczniów wymagających diagnozy i pomocy specjalistycznej do PPP i innych poradni. Prowadzi zajęcia z profilaktyki uzależnień oraz diagnozuje problemy wychowawcze istniejące w szkole. Organizuje i prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów w celu pomocy uczniom w wyborze zawodu oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

Monitoruje i diagnozuje sytuację opiekuńczą i wychowawczą uczniów, organizuje pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej w postaci rzeczowej oraz obiadów. Zapewnia uczniom możliwość korzystania z bezpłatnych podręczników.